AVG PRIVACY VERKLARING

Body & Beauty Jolanda Gouda Body & Beauty Jolanda Gouda,
gevestigd aan Raadhuisstraat 12 4266 EB Eethen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jolandagouda.nl Raadhuisstraat 12 4266 EB Eethen 0416352950
Jolanda Gouda is de Functionaris Gegevensbescherming van Body & Beauty Jolanda Gouda Zij is te bereiken via info@jolandagouda.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Body & Beauty Jolanda Gouda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jolandagouda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Body & Beauty Jolanda Gouda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het kunnen uitvoeren van een behandeling
– Het bijhouden van een geschiedenis om een verloop van behandelingen te kunnen volgen en een vooruitgang te kunnen verwezenlijken
– Contact te kunnen opnemen bij het maken en of niet nakomen of verzetten van een afspraak.
– Vitaal belang van de klant
– Het sturen van facturen per post of per mail.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Body & Beauty Jolanda Gouda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Body & Beauty Jolanda Gouda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Body & Beauty Jolanda Gouda) tussen zit. Body & Beauty Jolanda Gouda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Melissa van Wega automatisering. Gespecialiseerd programma voor onze branche waarin we de klantenkaarten, facturatie, agenda en boekhouding bijhouden. Deze is beveiligd volgens de eisen wat betreft de privacy wetgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Body & Beauty Jolanda Gouda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 7 jaar of langer indien wettelijk verplicht.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Body & Beauty Jolanda Gouda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Body & Beauty Jolanda Gouda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bij uitzondering klanten waarbij de vergoeding van zorgverzekeraar aan de orde is communiceren wij met arts/podotherapeut/zorgverzekeraar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Body & Beauty Jolanda Gouda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Body & Beauty Jolanda Gouda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jolandagouda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Body & Beauty Jolanda Gouda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Body & Beauty Jolanda Gouda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jolandagouda.nl